RODO I OCHRONA PRYWATNOŚCI


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r.:


Administratorem danych osobowych jest

Vertit Weronika Popławska, ul. Sportowa 6, 09-100 Płońsk

NIP 567 190 11 29

a przetwarzającym jest biuro rachunkowe.


Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez klienta zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;

dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj.:

  • w zakresie danych osobowych pracowników, współpracowników, podwykonawców czy kontrahentów;
  • w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie w zakresie i celu realizacji umowy;
  • w zakresie przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, po ustaniu której Usługi Księgowo-Rachunkowe zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) powierzonych mu danych, w terminie 14 dni, ze wszystkich nośników, programów, aplikacji i kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa;
  • w zakresie zobowiązania do zachowania poufności przez wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych;
  • w zakresie zobowiązania się Firmy  do udzielania pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających z art. 32-36 RODO;
  • w zakresie stosowania ochrony powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność);
  • w zakresie stosowania środków technicznych i organizacyjnych, określonych w art. 32 RODO adekwatnych do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

Dane będą przekazywane:

dostawcom systemów informatycznych i usług IT

podmiotom świadczącym na rzecz Firmy umowy, takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe , usługi kadrowo-płacowe;

operatorom pocztowym i kurierom;

bankom w zakresie realizacji płatności;

organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy (jeżeli była zawarta). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Firmę Vertit Weronika Popławska. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.


Podanie danych osobowych jest wymagane przez Firmę Vertit Weronika Popławska w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę Vertit Weronika Popławska  jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.


25 maja 2018 r.